DRENAJ BORU EK PARÇALARI

MANŞ0N
SARI DRENAJ

MANŞ0N SARI DRENAJ

REDÜKSİYON
SARI DRENAJ

REDÜKSİYON SARI DRENAJ

MANŞON
TÜNEL TİPİ

MANŞON TÜNEL TİPİ

EŞİT TE
TÜNEL TİPİ

EŞİT TE TÜNEL TİPİ

BORU SONLANDIRICI
TÜNEL TİPİ

BORU SONLANDIRICI TÜNEL TİPİ

90º DİRSEK
SARI DRENAJ

90º DİRSEK SARI DRENAJ

EŞİT TE
SARI DRENAJ

EŞİT TE SARI DRENAJ

30º DİRSEK
TÜNEL TİPİ

30º DİRSEK TÜNEL TİPİ

ÇATAL TE
TÜNEL TİPİ

ÇATAL TE TÜNEL TİPİ

DÜZ BORU GEÇİŞ ADAPTÖRÜ
TÜNEL TİPİ

DÜZ BORU GEÇİŞ ADAPTÖRÜ TÜNEL TİPİ

45º DİRSEK
SARI DRENAJ

45º DİRSEK SARI DRENAJ

ÇATAL TE
SARI DRENAJ

ÇATAL TE SARI DRENAJ

45º DİRSEK
TÜNEL TİPİ

45º DİRSEK TÜNEL TİPİ

ISTAVROZ
TÜNEL TİPİ

ISTAVROZ TÜNEL TİPİ

KÖR TAPA
SARI DRENAJ

KÖR TAPA SARI DRENAJ

ÇİFT ÇATAL TE
SARI DRENAJ

ÇİFT ÇATAL TE SARI DRENAJ

90º DİRSEK
TÜNEL TİPİ

90º DİRSEK TÜNEL TİPİ

KÖR TAPA
TÜNEL TİPİ

KÖR TAPA TÜNEL TİPİ

Yazdır